Voorwaarden Wijnen Krijgsman

 Algemene Voorwaarden van Wijnen Krijgsman België bvba

voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Krijgsman bvba,België met zetel te B-9112 Sinaai - Waas, Edgard Tinelstraat 91, ingeschreven onder RPR-nummer 0838021206 Dendermonde  BTW   BE 0838.021.206 hebbende als de verkoop van wijnen via internet, en de klant, die de diensten en goederen van Krijgsman bvba uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt met levering voorzien in België,Nederland . Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling
Bestellingen via de website van Krijgsman bvba geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden.            Krijgsman bvba heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

Bestellingen plaatst u per doos van 6 flessen moet niet van de zelfde soort zijn

Bestellingen worden alleen geleverd in Benelux

Verzakingsbeding
De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Krijgsman bvba de aankoopprijs terug zal betalen.

Alcohol & Verantwoordelijkheid
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Contractpartij
Wij verkopen alleen aan:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten met zetel in Benelux Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Levering
Voor transportkosten brengt Krijgsman bvba € 14,00 in rekening, indien het totaalbedrag van de bestelling onder de € 180, - ligt. Voor alle bestellingen boven de € 180, - worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.

De levering geschiedt binnen de 3 tot 4 werkdagen na ontvangst van een volledig en correcte bestelling, tenzij anders vermeld bij de tekoopaanbieding of op de orderbevestiging. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing Krijgsman bvba hiervan onmiddellijk schriftelijk ( Email)op de hoogte te stellen.

Krijgsman bvba is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Prijzen
De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van proefpakketten per proefpakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt (op=op). Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 Liter inhoud.

Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%) en verpakkingsheffing.

Krijgsman bvba heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan         Krijgsman bvba prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).

Alle aanbiedingen van Krijgsman bvba zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn (op=op). Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling
Krijgsman bvba biedt u de meest veilige betalingsmogelijkheid:

Facturen dienen uiterlijk op de vervaldatum betaald te worden op een door Krijgsman bvba opgegeven bankrekeningnummer. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 3 dagen na factuurdatum aan Krijgsman bvba te worden gemeld.

Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Krijgsman bvba zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat Krijgsman bvba tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

De bedragen van onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting. In geval van niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met 15% met een minimum van 20 euro voor schadevergoeding en renteverlies, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van betwisting zijn alleen de Dendermonds rechtbanken bevoegd deze te beoordelen.

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Krijgsman bvba zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Krijgsman bvba.

Garantie
Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een Mail te sturen, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient binnen de 8 dagen na levering Krijgsman bvba  hiervan per e-mail in kennis te stellen.

Overmacht
Krijgsman bvba is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Krijgsman bvba niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer
Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Krijgsman bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Krijgsman bvba en wij hanteren een strikt privacybeleid. Hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen en respecteren wij de BeCommerce Label Code. De verzamelde gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van Krijgsman bvba zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar info@krygsman.be . Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Krijgsman bvba , op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en Krijgsman bvba de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Dendermonde bevoegd naar keuze van Krijgsman bvba.